ES Finansuojami projektai

Nr.
Projektas
Projekto aprašymas
Prašomas finansavimas
Projekto vertė
Būsena
1
NANOFILTRACIJOS MEMBRANŲ IR PAŽANGIOSIOS OKSIDACIJOS TECHNOLOGIJOS KŪRIMAS IR TAIKYMAS IŠMANIŲJŲ MIESTŲ APYTAKINĖS SISTEMOS VANDENS VALYMUI (NAFOX) Nr.01.2.1-LVPA-K-856-02-0064 
Šio projekto metu pradedant 4 TPL bus sukurta inovatyvi hibridinė tiesioginio valymo nanofiltracijos ir pažangiosios oksidacijos užteršto vandens valymo technologija (procesas), skirta valyti išmaniuosiuose miestuose susidarantį užterštą vandenį, o projekto pabaigoje technologija atitiks Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą 7-ąjį MTEP klasifikacijos etapą…(Plačiau)
190 136,60 Eur
283 880,29 Eur
Projektas įgyvendinamas
2

MAKROPORINIŲ ADSORBENTŲ TECHNOLOGIJOS PRITAIKYMO BIOGENAIS IR LENGVAI SKAIDŽIOMIS ORGANINĖMIS MEDŽIAGOMIS UŽTERŠTAM VANDENIUI VALYTI GALIMYBIŲ STUDIJA Nr. 01.2.1-MITA-T-851-01-0091  

Šio projekto metu bus sintetinamos ir išbandomos makroporinės polimerinės granulės (MPG) tyrimus atliekant tiek modelinėje sistemoje, tiek MPG išbandant valant realų, grūdų perdirbimo įmonės užterštą vandenį Projekto metu atlikus numatytas veiklas bus rengiama techninė galimybių studija, kurios metu bus pateikiamos aiškios išvados ir rekomendacijos jos tolimesniam vystymui, siekiant MPG technologiją pritaikyti praktiškai rinkoje… (Plačiau)

3 999,80 Eur
5 714,00 Eur
Projektas įgyvendinamas
3

SINERGETINĖS PAŽANGIOSIOS OKSIDACIJOS TECHNOLOGIJOS (SPOT), SKIRTOS VALYTI UŽTERŠTĄ PRAMONINĮ IR GERIAMĄJĮ VANDENĮ, HIBRIDINIO PROTOTIPO SUKŪRIMAS IR TESTAVIMAS Nr. TPP-03-016 

Projekto metu bus sukurtas ir imituojant realią veikimo aplinką, kurios metu naudojamas geriamasis ir/ar pramoninis užterštas vanduo, išbandytas sinergetinės pažangios oksidacijos technologijos (SPOT) hibridinis 20 litrų talpos prototipas. Prototipo veikimo principas…(Plačiau)

69 419,49 Eur

80 203,90 Eur
Projektas įgyvendinamas

4

HIBRIDINĖS PAŽANGIOSIOS OKCIDACIJOS TECHNOLOGIJOS, SKIRTOS VALYTI PRIORITETINĖMUS MEDŽIAGOMIS UŽTERŠTĄ VANDENĮ, KOMERCINIAMS Nr. 01.2.2-MITA-K-702-09-0033

Pastaruoju metu tiek Europos Sąjungos, tiek viso pasaulio mastu susiduriama su intensyvia gamtinės aplinkos tarša sunkiai gamtoje skaidžiomis, ir daugeliu atvejų toksiškomis, prioritetinėmis medžiagomis. Pramonės subjektai ir buitinių nuotekų valyklos yra nurodomi kaip vieni iš pagrindinių teršėjų prioritetinėmis medžiagomis. To priežastis – neefektyvūs tradiciniai nuotekų valymo įrenginiai, daugeliu atvejų biologiniai, kuriuose šios medžiagos pašalinamos tik iš dalies. Todėl šio projekto metu bus pasiūlyta ir iki komercinimo stadijos parengta, inovatyvi technologija, skirta valyti prioritetinėmis medžiagomis užterštą vandenį. Pagrindinis taršos objektas, kuris pasirinktas šio projekto problemos sprendiniu – buitinių nuotekų valyklose po antrinių nusodintuvų susidarančios, ir į gamtinę aplinką išleidžiamos “valytos” miesto nuotekos.Šios technologijos veikimas pagrįstas itin agresyvios oksidacinės aplinkos sudarymu užteršto vandens valymo reaktoriuje, kartu panaudojant ir kietafazius katalizatorius. Dėl to stipriai pagerėja bendras išvalymo efektyvumas, lyginant su tradicinėmis technologijomis, be to valymo proceso vyksmui reikalingos mažesnės energijos sąnaudos. Naudojant šią technologiją daugeliu atveju pasiekiamas didesnis nei >95% valymo efektyvumas, o pats valymo procesas yra ne selektyvus teršalams, todėl tame pačiame reaktoriuje gali būti šalinamos įvairios prioritetinės medžiagos. Remiantis gautais tyrimų rezultatais projekto pabaigoje bus pilnai parengta TPL 9 etapą atitinkanti technologija, kuri bus komercinama. 

99 993,03 Eur

99 993,03 Eur

Projektas vykdomas